Контакт


 
 
 
 
Запитвания, резервации и контакти:
5662, с. Бели Осъм
общ. Троян
ул. Балкан № 8

Рецепция:
тел. 06965 23 23
моб.тел. 0878 90 95 95
e-mail: reservations@ostrova-bg.com , marketing@ostrova-bg.com
www.ostrova-bg.com

 
 
Google Map by EmbedGoogleMap.net

 
 

   „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД Ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените на „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД. „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД обработва лични данни по силата на закон и за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в качеството си на администратора на личните данни.

   „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

   „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД Ви информира., че предоставя личните данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД. Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.